Folder 22 กย [ข่าวสารการเดินทาง] (Update 23-9-61 ) รายนามเจ้าภาพ "ทอดกฐินทันใจ..รวยทันใด" ปี 2561 webmaster 3/1463
Folder 20 กย [ข่าวสารการเดินทาง] (ตอนที่ 40/1 มินบู) เล่าเรื่องการเดินทางไปเมืองพม่า 14 มกราคม -11 กุมภาพันธ์ 2561 webmaster 12/612
Folder 8 กย [บทความพิเศษ] เล่าเรื่อง "เส้นเกศาหลวงพ่อวัดท่าซุง" กลายเป็นพระธาตุ จากประเทศอิตาลี webmaster 2/10880